Loader
 

Nieruchomości w praktyce

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o prawie własności nieruchomości

Prawo nieruchomości – zniesienie współwłasności, zasiedzenie, podział nieruchomości, dział spadku a nieruchomość, odszkodowania

W ramach prowadzonej działalności i specjalizacji wspieram klientów w sprawach związanych z nabyciem prawa własności oraz jego wykonywaniem.

I. Nabycie własności nieruchomości:

 1. zasiedzenie nieruchomości– sposób nabycia prawa własności nieruchomości w związku z upływem czasu (najczęściej 30 lat). Jeśli około 30 lat temu objąłeś w posiadanie samoistne nieruchomość możesz po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie starać się o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 2. nabycie nieruchomości w spadku, w ramach działu spadku, zachowku – dość powszechna sytuacja, w której istnieje możliwość nabycia własności. Często jednak wiąże się to z koniecznością dokonania także innych czynności np. działu spadku jeśli jest kilku spadkobierców, rozliczeń między spadkobiercami w związku z nakładami na nieruchomość czy też spłatami na rzecz niektórych z nich.
 3. sprzedaż nieruchomości – najbardziej popularna forma nabycia prawa własności. Jeżeli nabyłeś nieruchomość, która posiada wady fizyczne lub prawne, o których wcześniej nie wiedziałeś możesz domagać się odszkodowania z tytułu rękojmi.
 4. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia tej niezgodności.

II. Ochrona prawa własności:

 1. Roszczenia windykacyjne– roszczenie zmierzające do odzyskania władztwa nad nieruchomością np. eksmisja.
 2. roszczenia negatoryjne – Roszczenie negatoryjne przysługuje „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą”. Gdy zaistnieje taka sytuacja to właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaniechania naruszeń (art. 222 § 2 KC). Tak obszerna formuła zawiera wiele stanów faktycznych, do których można zastosować roszczenie negatoryjne.
 3. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości – możesz domagać się odszkodowania jeśli ktoś pozbawił Cię władztwa nad Twoją nieruchomością.
 4. rozliczanie nakładów posiadaczy nieruchomości (posiadanie w złej wierze i w dobrej wierze).

III. Współwłasność nieruchomości:

 1. rozporządzanie rzeczą wspólną i udziałem we współwłasności,
 2. zarząd rzeczą wspólną w ramach współwłasności,
 3. żądanie zniesienia współwłasności nieruchomości.

IV. Służebności gruntów: 

 1. ustanowienie drogi koniecznej.

W powyższych sprawach reprezentuję klientów przed sądem, opiniuję i przygotowuję umowy a w ramach konsultacji prawnych doradzam możliwe rozwiązania i wyjaśniam skomplikowane dla klientów zagadnienia.

Za świadczone usługi pobieram wynagrodzenie, którego wysokość wspólnie ustalamy w umowie.

Jeżeli interesuje Cię współpraca ze mną i moją Kancelarią, napisz proszę.

  Wysyłając do mnie wiadomość przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

  Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Barbara Król – Frąckiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Król – Frąckiewicz (ul. 3 Maja 5/2, 40-096 Katowice). Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

  W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: krol@3kancelarie.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.